Fri diskussion

Här kan man diskutera vad man vill, bara man håller sig innanför etiska råmärken. Alla kommentarer som jag anser inte hör hemma i ett inlägg kommer nu att flyttas hit… så kallad moderering, eller uppstädning av föregående skribent.

Take it all out!

52 responses to “Fri diskussion

 1. RL

  Mikael: Mitt inlägg hade med idén att täcka Sahara med solceller.
  Solceller tar upp väldigt mycket energi, medan verkningsgraden är låg.
  Skillnaden, skulle bli en enorm uppvärmning av Sahara.
  En enorm uppvärmning av Sahara, innebär en märkbart tillskott till uppvärmningen av Jorden, som de flesta av oss inte vill ha.

  Lunken: Har läst ditt budskap.

 2. Mikael Perman

  Verkningsgradssiffran är inte relevant alls eftersom den värme som utvecklas finns där redan som solstrålning. Sand är till största delen kisel, liksom solcellerna. Vi kan alltså se att uppvärmningen av solcellernablir liknande som den av sanden. Skillnaden blir dock att yttemperaturen blir lägre. Så uppvärmningen av jorden är fria fantasier från dig.

 3. Lunken

  Nja… och njej. Albedot lär till viss del förändras, beroende på färgen på marken. Sand är inte den vanligaste marktypen i öken, utan det är berg och sten, vilket inte behöver vara särskilt ljus.

  Hur som helst så kan man tillvarata denna värme och skapa el av den via tex stirlingmotorer.

  Dessutom har man väl vid det här laget visat att det är billigare att bygga ett gäng speglar som koncentrerar energin mot sterlingmotorer eller högeffektiva solceller istället för att täcka marken med solceller.

  Så… RLs inlägg om att det skulle värma upp jorden är nog inte en helt färdigtänkt tanke. Han jämför troligen skillnaden mellan is och hav Där hav verkligen absorberar värme och dessutom har en hög värmekapacitivitet.

 4. RL

  ”RLs inlägg om att det skulle värma upp jorden är nog inte en helt färdigtänkt tanke.”

  Mitt problem är att, jag inte har några helt färdigtänkta tankar.
  En provtanke är att människan nu har blivit en geologisk kraft som måste ta sitt ansvar för sin fortsatta framfart.
  Tack för ett sympatiskt svar!

 5. Mikael Perman

  Ja just det. Mitt inlägg har inte med specifika lösningar att göra. Mitt inlägg har avsikten att visa att det inte är omöjligt att åstakomma den mängd energi som vi använder idag, på ett otroligt mer skonsamt sätt än vad vi gör idag. Det trodde jag i min naiva uppfattning om människors intellekt att det var fullständigt självklart. Tyvärr hade jag fel!

 6. Mikael Perman

  Nej, min avsikt är inte att ge sympatiska svar…

 7. RL

  Mikael

  Försöker du säga att jag är dum?

  Kan du inte sänka dig till min nivå,
  så att även jag kan förstå.

  Avsikten, kan den
  vara att stå
  överst på
  gödselstacken.

  Trevlig helg!

 8. Mikael Perman

  Först några ord om varför jag tycker att denna hemsida är bra. Den är konkret, håller sig till fakta och sakliga argument, och är inte ett dj–la flum som man ganska ofta hittar bland de som förespråkar alternativ energi. Här är de flesta är väldigt pålästa inom sina respektive områden, och även då debatten är hård brukar den vara korrekt. Ibland är den experimentell, dvs folk prövar en massa saker som de berättar om. Det tycker jag är mest värdefullt. De flesta vet också vad netikett betyder.

  Min uppfattning om alternativ energi kan sammanfattas i några få punkter som jag beskrivit i ett annat inlägg på denna sida. Men det som är själva grundbulten för alla mina åsikter är att det är OMÖJLIGT att få hela jordens befolkning att göra avsevärda uppoffringar. Alltså TILLRÄCKLIGA uppoffringar.

  Vi har egentligen bara tre möjligheter som jag ser det. 1. En ekodiktatur. 2. En ekokollaps där en stor del av mänskligheten dör. (De som dör blir säkert de som är minst skyldiga, men mest utsatta) 3. En teknisk omdaning av samhället styrd av lagar, regler och riktad teknikutveckling. Jag tror inte att några andra möjligheter är möjliga förutom för väldigt små helt marginella grupper.

  I Sverige har vi unikt hög medvetenhet, men den praktiska viljan till uppoffringar är mycket mindre, vi nöjer oss med kosmetiska förändringar. Medvetenheten i resten av världen är totalt sett marginell.

  Av de tre möjliga vägarna, så tycker jag att den tredje vägen är mest smaklig. Men det har kanske andra avvikande uppfattningar om. Det kan man debattera.

  I mina uppfattningar om ett framtida energisystem vill jag i första hand förespråka energibesparingar. Men världen som helhet har ingen som helst möjlighet att spara sig ner till en nivå som täcks av de förnyelsebara energikällor vi har idag. Så besparingar är inte tillräckligt.

  Min sammanvägda slutsats är alltså att vi ska i första hand spara genom teknisk utveckling, i kombination med politiskt grundade prishöjningar, dvs energibeskattning, så att besparingen inte kompenseras med ny förbrukning. Att bara genomföra detta är en utmaning och politiskt omöjligt, jag säger bara KÖPENHAMN!

  Jag är alltså väldigt mycket för EU-s nya regler som gradvis fasar ut glödlampor. Mer av sådant och kraftigare tag. Som exempel: Förbjud alla ljuskällor som ger mindre än 100 Lumen/Watt, och kompletta belysningssystem/armaturer som ger mindre än 60 Lumen/Watt. Förbjud all kvicksilverbaserad teknik. Genomför obligatorisk tidsstyrning, närvarostyrning och dagsljusstyrning i utomhusmiljöer, offentliga och kommersiella lokaler. Detta är tekniskt MÖJLIGT idag, med modern teknik.

  EU kommer nästa år med ett liknande program för utfasning för ineffektiva elmotorer. Fortsätt med alla möjliga produkter! TV-apparater, datorer, frysar, kylskåp, osv.

  Men detta kommer inte att räcka, på långa vägar, utan fossila energikällor och andra ändliga energikällor som kärnkraft måste ersättas. Inte bara för att de är skadliga, utan också för att de är just ändliga.

  Att ställa om jordens energiförsörjning är en gigantisk uppgift. Det kommer att ta decennier. Vi måste alltså påbörja detta så snart som möjligt, och använda politiska och ekonomiska styrmedel för att få detta att fungera. Vi måste alltså påbörja detta med den teknik som finns framme redan idag. Vi kan inte ställa vårt hopp till något som kanske blir en verklighet om tjugo – trettio år. Med andra ord, de som börjar få panikångest och inte tror på larmen om koldioxid och växthuseffekten, måste ÄNDÅ vakna, för billig olja är snart slut.

  Sverige har en extremt gynnad situation. Vi har näst intill ingen oljeanvändning för uppvärmning av bostäder, enbart några enstaka procent. Som snart är borta den också. Frånsett transporter är vår största energikälla biobränsle, med en 70-75 TWh. Näst störst är kärnkraft och en förnyelsebar energikälla, vattenkraft, på ca 50 TWh var.

  Men så ser det ju inte alls ut i resten av världen, där kol och olja står för 80% av den totala energiförbrukningen. Det finns ingen möjlighet att vattenkraft kan nå upp till svenska nivåer globalt. Lika lite kan någon idag fungerande kärnkraftsteknik ersätta fossila bränslen eller ens ge ett stort bidrag till detta. Jag har läst uppgifter på att den nuvarande kärnkraftstekniken skulle ersätta fossila bränslen kommer den att räcka maximalt i 40 år. Vindkraften är inte möjlig att bygga ut så mycket, eftersom den måste balanseras med andra energikällor. Biobränslen konkurerar till viss del med odling av föda. Osv, osv.

  Det finns med andra ord enbart en enda energikälla som är tillräckligt stor och förnyelsebar som vi har till förfogande, och det är solenergi. För att komma åt den direkt har vi möjligheten att använda solfångare för varm luft och varmt vatten. Men det kan enbart användas lokalt. Elektricitet kan i praktiken åstadkomas genom solceller eller soldrivna generatorer med tex. Stirlingmotorer.

  Jag har absolut INTE låst mig till just solceller. Skulle solgeneratorer med Stirlingmotorer vara bättre, ja då ska vi ju använda det. Men jag tror mer på solceller för mer diffus solstrålning och för mer småskalig produktion på platsen. Kanske är därför Stirlingmotorer det rätta för Sahara? Kanske finns det andra tekniker i framtiden, som produktion av biodiesel från alger? Vätgas från alger? Vem vet! Men det kan vi inte hoppas på för vår omställning. Lika lite som vi kan hoppas på fusionskraften.

  Solceller finns idag med upp till 25% verkningsgrad. Inte jättebra, men inte uselt heller. På laboratorier har man åstadkommit solceller med drygt 40% verkningsgrad. Man förväntar sig att pressa sig upp över 50% verkningsgrad ganska snart.

  Solen strålar in med en solarkonstant som är nästan konstant över hela jorden med drygt 1000W/kvm i ett tvärsnitt. Det är denna solstrålning som träffar solcellerna och omvandlas till elektricitet, och leds iväg någon annanstans. Den delen av ljuset som inte blir el, blir förstås värme i själva solcellen, och en mindre del reflektaras bort, det rör sig om några få procent om jag minns rätt, om man har solstrålningen in rakt mot solcellen. Totalreflexion blir det bara vid mycket sneda vinklar.

  Med andra ord, solceller genererar ingen egen värme, de tar bara den energi som finns på platsen. Den tillför inte något mer än det som ändå skulle funnits där genom solstrålningen. Eftersom elenergi bildas, och den leds bort genom ledningar, så kommer solcellerna att minska uppvärmningen av öknarna.

  Detta får förstås konsekvenser för miljön i öknen. Om solceller förläggs 5 meter över marken, så kommer markytan att skuggas. Vad sker då? Kan en del av dessa områden bli odlingsbara igen? Alltså, är det NEGATIVT att öknarna blir svalare? Jag tror inte det, men det finns andra som borde kunna ha ideer om detta.

  Hur som helst, den totala uppvärmningen av jorden minskar med solel, dels genom att olja och kol som finns kvar inte behöver förbrännas, utan värme från solen ersätter den uppvärmningen, och vi får ett nollsummespel. Dels genom minskade koldioxidutsläpp, och utsläpp av andra skadliga ämnen.

  Ifall man kan producera solcellerna på ett miljömässigt sunt sätt, så är det med andra ord en energilösning utan några som helst utsläpp. Solceller beräknas hålla i åtminstonde 40 år. Solceller innehåller inte heller några stora mängder material annat än kisel, som är extremt vanligt grundämne. Övriga tillsatta ämnen är av mycket marginell mängd.

  Öknar har den stora fördelen att det inte bor en stor mängd människor där, man kan utan problem hitta folktomma områden. Många öknar är också så gott som tomma på djur, och marken används inte som jordbruksmark. Ett idealiskt val i mina ögon, med andra ord..

  Nu tror jag som sagt inte att Sverige kommer att importera el från öknar. Vi kan troligtvis klara oss genom biomassa (70 TWh), vattenkraft (50 TWh) och vindkraft (idag 2-3 TWh, framtida 30 TWh), i kombination med el från biomassa (framtida 50 TWh), och el från solceller (Framtida 20 TWh) på hustak som är att jämställa med öknar. Kombinationen solceller, som är aktiva på sommarhalvåret, och biomassa som genererar el på vinterhalvåret för att balansera upp oregelbundenheten i vindkraftel och frånvaron av solcellsel. På vintern är det ju dessutom bra att få spillvarmvatten från elproduktionen för husuppvärmning.

  Vi kommer också att få ersätta dieselolja med biodiesel rapsoljebaserat bränsle eller liknande för tyngre transporter, där el inte är ett så bra alternativ. Kanske kommer vi aldrig att få tillräckligt bra elbilar, utan får köra bilarna i Sverige på skogsproducerad metanol. Klaga månde vår pappersmasseindustri som redan knorrar att de får köpa skogsråvarand för dyrt pga pelletsanvändningen. Men det får vi ta!

  Med andra ord, framtiden går att få ihop utan fossila bränslen och utan kärnkraft, men det kräver arbete, offantligt med arbete.

 9. Benke

  Så fantastiskt bra skrivet, Mikael! Exakt mina egna tankar, fast jag inte uttryckt dem så tydligt.

  Jag anser att vi redan är inne i ekokollapsen. Det är redan försent. Det är omöjligt att göra så stora förändringar så snabbt som behövs.

  Den ökade uppvärmningen har redan börjat tvinga ut metan ur havsbottnar och permafrost. Metan är en 20 gånger starkare växthusgas än koldioxid och det finns alldeles oerhört gigantiska mängder metan.

  När sedan haven blir tillräckligt varma frisätts svavelföreningar ut i luften och då dör allt liv över masknivå.

 10. RL

  Benke. Metan finns i mängder och i kombination med aerosoler så ökar växthuseffekten av metan med 40 % och blir då 30 % eftersom att växthuseffekten av metan är lite mer än 20 %.
  Din dystopi är förskönad.

  Mikael. Visst ska vi satsa på alla de tekniska lösningar som du föreslår samt ökade skatter på miljöskadlig verksamhet. I vår ekonomiska verklighet så slås den ut som fullt ut tänker på miljö och framtid. Men en Kultur kan vara att man stödjer den som man själv stödjer sig på. Förlåt men, för att en blomma ska bildas, så behövs det alla drar åt Rosens håll.
  Tvisten, om ifall solpaneler i Sahara värmer upp öknen eller ej, borde ju vara lätt för någon utomstående att lösa.

  Huvudfrågan, jordens överlevnad?

  Det har funnits kulturer på Jordens villkor. Nu har vi alla hamnat i dåligt sällskap, vi är nu styrda av Kapten Konkurs.
  Ska Jorden överleva så krävs inget mindre än en revolt inifrån och därefter rebellens revolt mot ett ekonomiskt system och ett styrelseskick som är på väg att förstöra vår hemplanet.

 11. Mikael Perman

  Jag har startat min personliga revolt för ca 20 år sedan. Den går steg för steg och varje vecka försöker jag ta ytterligare ett litet steg.

  Just dessa dagar håller jag på att sätta upp en huv över den nya köksspisen. Ett mellanting mellan gammaldags järnspis för vedeldning och modern högeffektiv braskamin. Jag sätter upp en huv ovanför den, som samlar upp varmluften, och genom kanaler i huset så fördelas värmen till tre andra rum.

  Nästa del i detta är att sätta upp en rumsgivare som styr om varmvattentemperaturen från min pelletseldade vedpanna. Så vattentemperaturen till radiatorena minskar om det finns andra värmekällor som är aktiva.

  Att jag är intresserad av LED-teknik är väl knappast någon nyhet här. I spishuven blir det förstås LED-belysning som dimmas med en dimmer som medför lägre energiförbrukning vid dimning. Lampa efter lampa byter jag ut efter plånbok och när nyare teknik kommer. Jag hoppas att mitt hus ska vara kvicksilverfritt om ett par år.

  Vi förbrukar 5500 kWh el per år. Detta har jag som målsättning att minska med i första steget åtminstonde 10%. 4000 kWh täcks av vår andelsägda vindkraftel. Resten har jag tänkt att jag ska täcka med solceller.

  Vår väg till oberoende går via fyra steg, varav det första är helt avklarat. Det är att inte göda bankerna och andra finansieringsinstitut, så långt möjligt. Det betyder inga lån, så få kort som möjligt och inga egna fonder som kostar massor i förvaltning.

  Det andra steget är att göra sig oberoende av samhällets känkrafts- och fossilberoende energiförsörjning. Vad gäller boendet så använder vi en kombination av ved och pellets. Elenergin har jag beskrivit ovanför. Här är alltså solcellsdelen kvar att göra, vilket motsvarar ca 20% av elförbrukningen.

  Men jag jobbar även på att få ner ved och pelletsanvändningen, det måste vi också tänka på. Här är bättre isolering av huset och fönstrena en del. Det andra jag vill införa, om jag har råd i sommar, är att täcka husets sydostvägg och sydvästvägg med integrerade solfångare som styr varmluft till huset stor del av året.

  Vi förlitar oss också till stor del på matkällare för förvaring av mat, förutom kyl och frys. I förra huset hade jag ett nergrävt rör i marken med tillhörande fläktstyrning som höll temperaturen lagom låg under större delen av året. Vi hade också en välfungerande modern torrmugg, som gav god gödsel till trädgården och växthuset. Detta borde vi införa i nya huset också.

  Steg tre i vårt uppror är det mest revolutionära. Det är att hela tiden sträva efter att göda livsmedelsmaffian så lite som möjligt. Det betyder direktköp av gris och ko från bönder i trakten som har djuren frigående. Ägg och grönsaker från producenter som ligger inom 10 mils radie från oss. Så långt detta går.

  I övrigt så köper vi så lite som möjligt färdigt. Vill vi ha makrill i tomat på smörgåsen, så köper vi hel makrill och passerade tomater i pappkartong, och kokar den själv och lägger den på återanvända små glasburkar, som stoppas i frysen. Chilisåsen gör jag genom att köpa chilifrukter och salt och socker. Detsamma är det med leverpastejen, senapen, ketchupen, böcklingpastejen, köttbullarna, hamburgarna, färskosten, cidern, rödvinet, vitvinet, delvis med ölet, mjödet, peston, osv, osv. Inte en färdig pinglunch, utan vi lagar istället etxtra portioner, som blir matlådor. Vårt hemgjorda i burkar och flaskor blir också ofta till presenter då vi besöker andra

  Vi har alltså inte koncentrerat oss på att odla vår egen potatis, förutom lite färskpotatis till midsommar. Fjärde steget är att ta över en del av själva råmaterial-tillverkningen. Men inte allt, utan vissa saker som passar för oss. Här vill vi istället förlita oss på att dela med vänner och bekanta och småföretagare i vår närhet. Bygga upp ett socialt nätverk.

  Det är klart att makten i samhället, dvs företag och stat, försöker straffa detta. Vad jag påstår är att de inte lyckas! Med denna strategi så blir det alltid billigare för oss. Även om de lyckas delvis beskatta vinsten med andelsägda vindkraften.

  Jag påstår dessutom något mycket intressant, denna fyrstegs frigörelse går LIKA BRA att använda sig av i en lägenhet, i varje fall de tre första stegen. Man kan lära sig och man kan spara pengar genom dessa tre steg, och kanske senare, då man fått ihop pengar, köpa ett hus i en del av landet där det går att betala med sparade pengar. Köpa ett hus där man får ett arbete.

  Jag gör ytterligare en sak utanför denna strategi. Jag är lärare på ett eltekniskt gymnasium, en friskola. Där försöker jag lära ut energibesparing till eleverna. Det är minst lika viktigt som det konkreta arbetet jag utför hemma.

  Men då jag ser de genomsnittliga tonåringarna av idag, och många kollegor, där bland annat eltekniker från Oskarshamns kärnkraftverk ingår, så har jag inga som helst illusioner om att det går att rädda jorden genom att förändra människors medvetenhet. Vi måste försöka utan att vara beroende av detta.

  Kanske är det för sent, det är mycket möjligt. Men jag har ingen som helst anledning att ge upp.

  Mitt största sorgebarn är bilen……och just nu är bussarna så få att det inte fungerar praktiskt att hoppa bilen. Men en enklare och billigare elbil för pendling 2 x 24km per arbetsdag borde vara överkomligt snart. Så får man behålla det gamla bensinmonstret för de få långresor (1 – 3) man gör varje år.

  • Hej Mikael,

   Ett tips från mig är att kolla Ledgiganten.se om du vill köpa billiga LED lampor med bra kylning. Köp inte SMD globlampor som är inbyggda. Dessa kommer inte att hålla så länge som utlovas.
   Hehe.. jag är också lite LED freak och irreterar mig på all falsk MF som florerar på nätet.

  • Hej Mikael.
   Alexander heter jag, och jag läser era bloggar av 2 olika anledningar, dels för att jag är intresserad av energi, och att jag i garaget håller på att prova en motor som drivs av magneter (jag vet, alla skrattar, men skratta bäst som skrattar sist). Dels är jag delägare i ett bolag som heter aaxsus.
   aaxsus tillverkar egna LED-lösningar och köper in lite annat som vi anser är bra.
   Jag såg att ni var intresserade av just LED, och det är just såna som ni, som behövs för att öka allmännkunskapen om LED. Vi har idag ersättare för det mesta, med ljusflöden på 80-100lm/watt. Nichia (LED tillverkare) säljer idag dioder som ger 140lm/watt, cree 122lm/watt, och WANBAN (kinesiskt märke) har i laboratorium 249lm/watt.
   så framtiden ser ljus ut.
   Men när vi tog fram våra produkter, så hade vi 3 saker att ta hänsyn till: Dimbarhet, glödtrådsljus och energikonsumption.
   Alla våra produkter lever idag upp till dessa 3 krav, och vi är nu så bra att grossisterna (och detta låter inte klokt) är rädda för att ta in oss i deras lagersortiment, pga att dom tror att dom inte kommer kunna sälja andra leverantörers LED-lampor.
   Men för att få er bloggare att skriva mer om detta, och om oss, så förstår jag att ni behöver se det med egna ögon.
   Därför har jag ett litet förslag: vi sänder lite lampor till er, så får ni tycka till direkt, är det så att ni gillar produkterna, så får ni behålla dom. Som i gengäld så behöver vi hjälp med att få ut vårt namn, och för att styra eventuella kunder till våra återförsäljare. Vad säger ni om det?

 12. RL

  Mikael. Först det positiva.
  En utomordentlig beskrivning av en stig som jag delvis själv har börjat vandra.
  Det negativa, är att Du inte lever upp, till din egen ambition, att inte vara sympatisk.

  Så här brukar jag inte skriva.
  Lärare av din kaliber, behöver världen väldigt många fler av.
  För övrigt finns det ett pedagogiskt värde i en sympatisk framtoning.
  Avslutningsvis, konstruktiva inlägg.
  Vem är jag att dela ut betyg?

  Men: BRA!

 13. RL

  Nej, min avsikt är inte att ge sympatiska svar…
  Jag kom på mig själv, att tänka att jag inte skulle ha uttryckt mig på detta viset.
  Men när jag själv, ser världens sätt att inte fungera och vårt beroende av våra illusioner, så blir det knepigt.

  Så, om vår planet ska överleva, så handlar det om människans anpassning till sin planet, till solinstrålning till kretslopp och till samverkan.
  En civilisation grundad på våld och missbruk av ändliga resurser går i graven.
  Mitt icke helt sympatiska svar är att vi bör medverka till detta.
  Men då fattas oss framtiden, och vem …

 14. Erik Pihl

  Ang. det tråden ursprungligen handlade om:

  Om man sätter någon sorts solkraftverk i öknen så minskar man albedot, då kraftverkets själva funktion är att fånga solenergi och någonstans kommer denna fångade energi att bli värme. Öknar har ett albedo på ca 40-50% i medeltal, bra solkraftverk bör fånga över 90% av solstrålningen (dvs <10% albedo). Detta ger en nettouppvärmning.

  Vi kan jämföra med den värmande effekten av dagens energiomvandling. Förbränning eller massdeliteration av fossila bränser/uran ger ett nettotillskott av värme till atmosfären som motsvarar ca en hundradel av den "radiative forcing" som man räknar med att CO2 ger. Uppvärmning från termiska kraftverk och solfångare har alltså en påverkan, men den är avsevärt mindre än växthuseffekten.

 15. Lunken

  För att göra denna sida lite tydligar så kan man nu svara på enskilda inlägg så att flödet blir trådat…

 16. Mikael Perman

  Självklart kommer den i solcellerna fångade solenergin att bli värme någonstans. Min poäng är att detta inte blir i öknen utan någon annanstans, kanske 100-tals mil därifrån, där elenergin förbrukas. Det ska då jämföras med tex fossila bränslen som ger en direkt nettouppvärmning!

  Om man utgår från att solceller kommer att ha ca 35% verkningsgrad relativt snart i solceller som man lyckas massfabricera, alltså inte rena experiment, kan vi utgå ifrån att uppvärmningen kring cellerna blir ungefär den storleksordning som är i öknen i sig.

  Vad som dessutom händer är att solcellerna delvis skuggar marken. Hur mycket det skuggar beror självfallet på hur tätt man sätter panelerna. Min fråga är alltså till de mer biologiskt kunniga, vad händer då? Kan detta inte bli positivt för tex möjligheter till ökad växtlighet?

  • Lunken

   Det kan absolut ge möjligheter. Jag vet att på många ställen där man har solcellsparker så har man getter och får som betar på marken. Dels blir det ett bra habitat för betet och därmed fåren… Dessutom slipper parkägarn klippa gräset och hålla undan sly…

  • Personligen har jag svårt att tänka mig att man praktiskt skall kunna placera så mycket solfångare i exempelvis sahara så att det påverkar makroklimatet.

   För att kunna odla i deras skugga skulle det förmodligen krävas väldigt mycket resurser i form av konstbevattning vilket antagligen stjälper hela hållbarhetstanken med konceptet.

   Men visst kan man få öknen att blomma. Se bara på Israel…

   Men miljövänligt är det knappast med den resursförbrukning och den försaltning av jordar det medför.

 17. Erik Pihl

  Tack för hjälpen, från en som inte har helt färdigtänkta insikter.

 18. Christian

  Fin sida Du har!
  Jag vill sälja miljölösningar till organisationer.
  Industrin expanderar alltgämt och det driver utvinning av focil energi och malmer.
  Ryssland planerar att bygga 48 nya kärnkraftverk. Olja har hittats från Norska snövitfältet längs med hela ryska nordkusten. Bara att utvinna denna olja kräver stora resurser och förbränning av focil energi.
  Hur kan jag bidra till att skynda på värdet på ren luft, vatten och livskraftiga biotoper?
  Jag är utbildad ingenjör, 35 år, och ser med förskräkelse på hur vi demonterar vår verkliga livnärv – vår natur – vårt klimat!

 19. marcus

  Hej vilken grymm blogg. jag har följt din blogg ett tag och vill bara säga att den är toppen bra..
  Skulle vara intressant om du gjorde en djupdykning innom solceller typ på samma sätt som du gjorde med LED för ett tag sedan.
  vad som finns på marknaden hur man gör etc etc .
  keep on blogging….
  /Marcus

 20. christer

  Hej!
  Funderar på att köpa en sån där elmoppo, såg på din blogg här att du köpte en 2006.
  Har du haft några problem med den, eller har den funkat bra?
  Jag har försökt hitta nån återförsäljare men alla telefonnummer har bara lett till återvändsgränder, vet du nåt om det?

  MVH

  Christer

  • Lunken

   Jag skulle nog satsa på en moped med bättre batterier och mindre plast. Där jag bor nu är det dessutom ganska backigt så en kraftigare motor hade inte varit fel. Satsa på ett annat märke!

 21. Peter Nordström

  Hej,
  Ville bara tipsa om denna butik. Har köpt deras downligts till ett kör och ett badrum, helt fantastiska
  http://www.ledbutik.se/

  Sen tycker jag du ska ta bort länken till LEDDER, den går inte dit du tänkt dig.

  mvh
  /Peter

 22. Hej Lunken!

  Jag heter Philip och arbetar som säljare åt hemmaportalen. Det är en inspirationsguide på nätet för hemmet, vi har allt ifrån villor & hus, köksinredning, belysning, ja you name it.

  Och jag är väldigt intresserad av det här med just LED-belysning, har hållt på mycket med det själv.
  Jag tycker du gör ett jättebra jobb här på din sida och jag skulle vilja ta del utav det.
  Just nu inför julen så håller vi på att skapa ett nyhetsbrev med just inriktning på belysning, ett utskick som går till 71.000 olika mail-adresser, bl.a våra egna kunder.
  Jag skulle vara väldigt intresserad av att låta dig skriva en pressrelease/nyhet om just LED-lampor i detta nyhetsbrev som fungerar som en direktlänk till din blogg.

  Kontakta mig gärna, mitt direktnummer är 0709559252

  Ser fram emot ett gott sammarbete!

  Mvh, Philip Grip, Account Manager, Hemmaportalen.se

  • Lasse

   Man undrar över hur seriös hemmaportalen är när man vill att en hemma fixar ska skriva om LED lampor????
   Det värsta som har hänt belysningsbranchen är alla dessa förstå sig påare.
   Låt experter prata LED det finns många i belysningsbranchen, Philips,Osram och helt oberoende experter

   • Det lilla Lasse inte vet är att både Philips och Osram är med på detta redan, och att båda dessa företag är stora kunder till mig.
    Tanken med detta är att våra kunder samt privatpersoner skall få upp ögonen för detta med LED, det är inte många idag som är medvetna om vad det är och speciellt då att man sparar pengar på det.
    Så vi vill ha med någon som inte säljer produkterna själv utan har testat dessa lampor och kan visa/prata om dess bra resultat.

 23. Jonas Ersson

  Hej hoppas att jag kan få några tips från någon med lite mer erfarenhet än mig. Har byggt en del lampor men bara med vanliga glödlampor och nätström men funderar på att bygga en bordslampa med en kropp i trä och tre svanhalsar med LED spots så jag undrar hur mycket kunskap som krävs för att sno ihop elektroniken. Den skall kopplas till nätström och ska ha en enkel strömbrytare sannolikt en klickbrytare eller vad de kan tänkas kallas. De tre separata spotarna ska ha samma brytare och strömkälla… Kan man transformera spänningen inne i träkroppen så att man slipper adapter på själva stickkontakten? Har sett billiga svanhalsspots som USB lampor, går det att använda sådana men klippa bort USB kontakten och skarva dem vidare? Hur kompenserar man för nätspänningen isf?

  Hoppas jag kan få några tips MVH Jonas E

 24. mats svensson

  led är framtiden…
  men för dyrt att köpa i sverige.
  enkelt att köpa led i kina….har gjort det några gånger..
  bra grejor..billiga…

 25. Intressant blogg.

  Visst är det lätt att säga Sahara, sätt solceller, kanske en detalj, vad skulle det kosta per KW?, skulle konsumenten vara beredd att betala? knappast, om el finns att köpa för halva priset, Elcyckel, har just byggt min egen, köpte en kärra 2 hjul, stoppade ner 3x 60Ah batterier, 500W på framhjulet,
  intressant, fortsätt diskutera/argumentera, kanske något i slutändan blir
  ett frö till en framgång.

 26. Prius

  Det går inte bara bra att ha solceller i öknen, utan 3D skrivaren fungerar även den bra med solens hjälp, ser man i den här filmen.
  http://boingboing.net/2011/06/25/solar-powered-3d-san.html

 27. Hej Lunken!

  Kontaktar dig eftersom du är en bland de mest intflytesrika Miljöbloggarna enligt Cisionwire.

  Sveriges äldsta Miljödagstidning, Miljömagasinet behöver 200 nya prenumeranter, helst innan tisdag för att få behålla nuvarande press-stödsnivå. Det är en mycket ideell tidning, styrelsen tar inga arvoden.

  Vi har startat en kampanj på fundedbyme.se. Läs mer om denna fantastiska tidning, och köp tidningen på: http://www.fundedbyme.se/projects/2011/09/stark-miljomagasinet

  Alla får hemskt gärna lägga upp länken på era bloggar och sprida den i Era nätverk!

  Med Vänlig Hälsning
  Sofie Björck

  (Volonär på Miljömagasinet
  Masterstuderande JMK).

 28. Sandra Nilsson

  Hej,

  Hur arbetar du för att påverka din omgivning?
  Vi är tre medie- och kommunikationsstudenter vid Göteborgs Universitet som i vårt examensarbete ska genomgöra en studie av miljöbloggare i Sverige. Eftersom du är en av de femtio största miljöbloggarna i Sverige idag, har vi valt att kontakta just dig.

  Vad går studien ut på?
  Syftet är att undersöka hur du ser på din roll som bloggare och hur du arbetar utifrån de normer och värderingar som finns på den sociala mediearenan idag?

  Varför just miljöbloggare?
  Miljödebatten har tagit fart och vuxit sig stark i sociala medier. Du som miljöbloggare har på så sätt inflytande i miljödebatten i stort och spelar en viktig roll som opinionsbildare. Detta leder till att vi vill undersöka hur du arbetar och utformar innehållet i din blogg. Det kommer alltså inte att vara din åsikt eller innehållet i din blogg som sätts i fokus utan på vilket sätt du arbetar.

  Hur ska undersökningen gå till?
  Vi vill genomföra en intervju med dig som tar max fyrtio minuter och genomförs via skype.

  Varför är studien intressant för dig?
  Vår studie kan ge dig en större kunskap kring din mångsidiga och komplexa ”arbetsplats”. Detta kan öka din egen förståelse för hur du bör arbeta på den, för att nå så många människor som möjligt. Vi hoppas att du är intresserad av att öka din och vår kunskap om hur arenan, där du själv verkar, fungerar och ser ut.

  Ser fram emot att samtala med dig om detta och är tacksamma för svar så snart som möjlig.

  Med vänliga hälsningar/ Axel Frändén, Niklas Mannheimer Ruberg och Sandra Nilsson

 29. Göran Eriksosn

  Hej,

  har du någon ide var man kan köpa en driver till LED-lampa med följande spec: 12 in/ut samt upp till minst 2 ampere och minst 30 watt. Söker typ dimmer till extraljus till mc.

  Tack för en intressant blogg!

 30. Hej.
  det verkas som att ni INTE behöver en driver om det är 12in och 12 ut. utan en likriktare. en sådan kan ni köpa från Kjell&company för typ 30 spänn.

  • Göran Eriksosn

   Ok, vet inte om jag förstår riktigt. Om jag vill reglera mängden ljus från LED lampa (som används som extraljus på mc) kan jag då använda en likriktare?

 31. Aha. jag missförstod totalt. jag trodde ni ville ha ren likström till dioden….
  Hur vill ni dimma lampan? ge mig lite input på hur ni vill att slutresultatet skall bli + om ni är lite händig själv. Så kan jag garanterat hjälpa er.
  mitt nummer är: 0708 383662. lättare att ta sånt på tel skulle jag tro

  MVH
  Alexander weiland

 32. Karin

  Hej
  Söker en mailadress till dig för en inbjudan. Kan du skicka mig den vore jag tacksam, gärna direkt. Tack på förhand!

 33. Rolf Ohlsson

  Jag letar febrilt efter en bra lösning med downlight LED i kökstak till ett bra pris. Jag tycker att det är dålig information om de lösningar som jag hittar, men de är pigga på att ta betalt. Det verkar som om det är mest ekonomiskt att köpa ett paket. Jag vill ha en dimmerlösning, uppdelad på 2, dvs ca 2*6 lampor i mitt kök på knappt 15m2. Jag bor i lägenhet så jag funderar att montera skruvade akustikplattor 20 mm (ex Ecophon Focus F) med reglar (ex 95*22) under på betongtaket för att kunna dra kablar och få dels lite kylning samt byggdjup. Det jag inte hittar är en beräkning av hur mycket ljus lösningarna ger med olika spridningsvinklar, effekt mm. Har någon ett bra färdigt förslag, inkl bra pris på akustikplattor?

 34. Alexander weiland

  Hej Rolf.
  Gå in på http://www.ledgiganten.se och sök på art 1870. Den lampan är på 4W och passar perfekt i kök, då den har höga färgåtergivningsvärden och ett mycket behagligt ljus. Den fungerar även mot dimmer ex: schneider, eltako, dimmax, vadsbo, eljo, elko mm. vanligaste dimmern i våra hem idag är schnider 315va, (skruvdimmer), just denna dimmer är drivkortet programmerat mot, och den dimmar ner till 5-7% av maxljuset.

  denna armatur bygger så att ni kan använda 45 regel+gips eller annat material. naturligtvis är den också justerbar i sidled.

  MVH
  Alexander Weiland
  aaxsus AB

 35. Rolf Ohlsson

  Tack för ditt snabba svar.
  Jag jämför denna med en från Ledbutik.se, 6 st takspot 004-paket för 1800 kr. Fördelen med denna är att jag själv kan dra lågspänningselen, den lägre djupet samt bra pris. Sedan är det ju en nackdel att ljusstyrkan är bara 120 lumen jämfört med 210 för 1870.

  Jag undrar hur många lampor som behövs med takhöjden 2.50? Jag har tänkt att köpa 2 paket om jag väljer den ovan.

  Skulle jag klara mig med färre lampor skulle totalpriset bli samma eller tom lägre. Har du några förslag till antal lampor? Skulle det bli acceptabel belysning med 8 lampor tror du (3+2+3)? I mitten av köket behövs bara 2 lampor över en bardisk.

  Jag har för mig att jag har läst någonstans att inte välja 230V eftersom dioderna snabbare blir sämre. Stämmer det?
  Mvh
  Rolf

  • Nej, dioden blir inte sämre snabbare pga 220v. alla (nästan) dioder är kopplade mot en transformator. Är den av sämre kvalite så kan det förstöra dioden. men det är mer ett transformatorproblem, inte pga volten.Jag har hittils inte sett en så dålig transformator.
   Sen finns det speciella 220v dioder som kopplas direkt mot 220v växelström, dessa är dock väldigt ineffektiva(25-35lm/w) mot 70-130lm/w med liktrömsdiod.

 36. Det bästa är om ni skickar en ritning med måtten på rummet till oss, så ger vi er en beräkning på ljusflöde. viktigt i en sådan är att sätta ut var ni har arbetsområde/kök/disk/bord mm.
  sen ger vi er olika förslag. skriv också ner vilka förväntningar ni har på belysningen.
  skicka till : kundtjanst@aaxsus.se och märk ”ljusberäkning” .
  Är det kök eller badrum är det mycket viktigt att även kolla på förgåtergivningen, inte bara ljusflöde. I kök bör den vara över Ra80. 1870 har 84 vilket gör den mycket lämplig.

  Med vänlig hälsning,
  Alexander Weiland
  0708383662

 37. Rolf Ohlsson

  Vad är det för skillnad mellan LED-spot med 3*1W jämfört med starkare enkla 3W-dioder? Är det ”Kina”-LED när det är 1W*X för olika styrkor?

 38. Hej Rolf.
  3x1W är att varje diod är på 1W/diod, och att man i dessa fall har en lampa med 3st linser, dvs en till varje diod. Detta är den idag vanligaste lampan. När man talar om 1×3 W så är det en diod som antingen är på 3W eller om en diodtyp som kallas Mcob, vilken är en diod med 3st ihopsatta 3W dioder, fast med ett lager av färgbestämmande ytskikt. Det senare är vad vi på aaxsus använder, dessa dioder kan får 1-300W/st.
  generellt får man mer flöde av ljus från en 0,1-1w diod (lm/W).
  Detta har inget med kina att göra även om Kina är främsta tillverkare på dom. Sharp från Japan gör liknande.
  Vill ni veta mer om detta så är ni välkommen att ringa mig direkt på tel: 0708 383662.
  MVH
  Alexander Weiland
  aaxsus AB

 39. Hej,
  apropå hållbarhet så är det viktigt att motarbeta företag som lovar ”större avkastning på samma areal” genom genetiskt modifierade grödor:

  http://prinsesspartiet.se/2013/06/10/genetiskt-forandrat-utsade-leder-till-sjalvmordsvag/

  Bästa hälsningar
  Frej von Fräähsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s